Acompanyament

 • Patrimoni es un proyecto del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I. Ofrece a grupos locales un punto de partida desde el que fijar objetivos y trazar itinerarios de formación y acompañamiento a la carta. Así se pueden llevar a la realidad, proyectos y acciones sobre patrimonio cultural. Desde los primeros cursos de catalogación del patrimonio hasta la actualidad, Patrimoni ha definido, a partir de las demandas concretas de los grupos que han ido surgiendo en el territorio, un proyecto para conocer y dar a conocer el patrimonio cultural.

  Enlace artículo

 • Patrimoni és un projecte del Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I. Ofereix a grups locals un punt de partida des del qual  xar objectius i traçar itineraris de formació i d’acompanyament a la carta. Així es poden portar a la realitat, projectes i accions sobre patrimoni cultural. Des dels primers cursos de catalogació del patrimoni  ns a l’actualitat, Patrimoni ha de nit, a partir de les demandes concretes dels grups que han sorgit en el territori, un projecte per a conèixer i donar a conèixer el patrimoni cultural.

  Enllaç article

 • En aquestes setmanes de 2015 estem centrant bona part de la nostra activitat en la realització de reunions amb els grups de Patrimoni que ho sol•liciten per a planificar les necessitats i accions locals d'enguany.

  Des del 12 de febrer, moment en el qual vam obrir la convocatòria de reunions, hem estat informant als interessats i ens hem reunit amb els grups de Viver, Costur i Vilanova.

  El grup de catalogació del patrimoni immoble i geològic de Viver

  Hem començat l'any amb un nou grup de Patrimoni que molt prompte vos presentarem. De moment, ens hem estat reunint periòdicament per a vore com enfocar un projecte tan gran com ho va a ser la catalogació del patrimoni immoble i geològic de Viver.

  Aquest projecte va a suposar importants reptes que ja estem treballant com el de dissenyar una eina que puga allotjar obertament tot aquest catàleg i que, al mateix temps, puga servir per a ser utilitzat per la resta de grups locals.

  El grup de Patrimoni de Costur

  Al juny Costur acollirà la Mostra Cultural de L’Alcalaten i per a enguany el grup ha sol•licitat acompanyament per a investigar en l'arxiu municipal, dissenyar la Mostra i per a preparar algunes de les exposicions i activitats planificades.

  IMG 20150223 191500

  El grup de Patrimoni de Vilanova d'Alcolea

  El grup de Vilanova està realitzant en 2015 tasques de recuperació de la documentació administrativa municipal present en els arxius de la població i en aquest semestre han sol•licitat la col•laboració de la nostra estudiant en pràctiques perquè realitze tasques de cerca, transcripció, anàlisi i recerca d'una part d'aquests arxius.

  El grup de recuperació de la cultura del vi de Viver

  En 2015 el Grup de Viver continuarà amb el seu projecte sobre la cultura del vi i la recollida d'història oral per a documentar els treballs i tasques tradicionals entorn del vi quedarà completada amb l'aparició, en el número 7 de Memòria Viva, la revista de Patrimoni, del procés de recollida i transport del raïm, la seua transformació de most a vi i la seua comercialització.

  En aquest semestre, el grup de Viver comptarà amb la participació de la nostra estudiant en pràctiques que centrarà la seua col•laboració en el desenvolupament de les recomanacions sorgides en les Jornades Col•laboratives #TCIViver realitzades el passat mes de novembre.

  IMG 20150228 123341

 • En estas semanas de 2015 estamos centrando buena parte de nuestra actividad en la realización de reuniones con los grupos de Patrimoni que lo solicitan para planificar las necesidades y acciones locales de este año.

  Desde el 12 de febrero, momento en el que abrimos la convocatoria de reuniones, hemos estado informando a los interesados y nos hemos reunido con los grupos de Viver, Costur y Vilanova.

  El grupo de catalogación del patrimonio inmueble y geológico de Viver

  Hemos empezado el año con un nuevo grupo de Patrimoni que muy pronto os presentaremos. De momento, nos hemos estado reuniendo periódicamente para ver cómo enfocar un proyecto tan grande como lo va a ser la catalogación del patrimonio inmueble y geológico de Viver.

  Este proyecto va a suponer importantes retos que ya estamos trabajando como el de diseñar una herramienta que pueda alojar abiertamente todo este catálogo y que, al mismo tiempo, pueda servir para ser utilizado por el resto de grupos locales.

  El grupo de Patrimoni de Costur

  En junio Costur acogerá la Mostra Cultural del Alcalatén y para este año el grupo ha solicitado acompañamiento para investigar en el archivo municipal, diseñar la Mostra y para preparar algunas de las exposiciones y actividades planificadas.

  IMG 20150223 191500

  El grupo de Patrimoni de Vilanova d’Alcolea

  El grupo de Vilanova está realizando en 2015 tareas de recuperación de la documentación administrativa municipal presente en los archivos de la población y en este semestre han solicitado la colaboración de nuestra estudiante en prácticas para que realice tareas de búsqueda, transcripción, análisis e investigación de una parte de estos archivos.

  El grupo de recuperación de la cultura del vino de Viver

  En 2015 el Grupo de Viver continuará con su proyecto sobre la cultura del vino y la recogida de historia oral para documentar los trabajos y tareas tradicionales en torno al vino quedará completada con la aparición, en el número 7 de Memòria Viva, la revista de Patrimoni, del proceso de recogida y transporte de la uva, su transformación de mosto a vino y su comercialización.

  En este semestre, el grupo de Viver contará con la participación de nuestra estudiante en prácticas que centrará su colaboración en el desarrollo de las recomendaciones surgidas en las Jornadas Colaborativas #TCIViver realizadas el pasado mes de noviembre.

  IMG 20150228 123341

 • En 2018, el projecte Patrimoni del Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I ofereix als pobles i grups locals de la província de Castelló una oferta formativa de 6 tallers.

  mosaico formacio2018

  El fil conductor d’aquesta proposta es centra en donar resposta i afrontar qüestions, situacions i reptes que ens trobem en el normal desenvolupament dels nostres grups i projectes patrimonials. Aquesta formació s’emmarca dins de l’oferta formativa del Programa d’Extensió Universitària – PEU i s’ha de considerar com a punt de partida per a iniciar processos a mig i llarg termini al territori i al voltant del patrimoni cultural.

  Oferta formativa Patrimoni 2018:
  A la recerca d’una definició de patrimoni cultural
  Aquest taller pretén treballar perquè els participants consensuen el que per a ells és el Patrimoni Cultural com a punt de partida per a iniciar una reflexió col·lectiva.
  Més informació

  De la idea al treball: encetant un nou projecte sobre patrimoni
  Moltes vegades ens trobem amb una bona idea per a encetar un projecte sobre patrimoni cultural al nostre poble o amb la nostra associació cultural o grup d’estudi.
  Quines qüestions hem de tindre en compte? Quins problemes ens podem trobar? Quines maneres de treballar funcionaran millor?
  Més informació

  Taller de catalogació del patrimoni
  Aquest taller es centra en la importància de la catalogació del nostre patrimoni i planteja el desenvolupament d’una acció que s’iniciarà amb la definició del nostre projecte de catalogació i la nostra fitxa de catalogació.
  Més informació

  Anem a muntar una activitat al voltant del nostre patrimoni cultural
  Una part molt important dels nostres projectes es la definició d’activitats per a la difusió del nostre patrimoni objecte d’estudi i anàlisi. Depenent del tipus d’activitat programada haurem de tindre en compte unes coses o unes altres.
  Més informació

  Repensant el nostre projecte cultural sobre patrimoni
  I arriba el moment en el que comencen a sorgir preguntes al voltant del nostre projecte i del seu futur. Aquest taller proposa un punt de partida per a iniciar una diagnosi del nostre projecte que ens permeta la seua anàlisi com a punt de partida per a encetar una nova fase del mateix.
  Més informació

  Taller Col·laboratiu Interdisciplinar - #TCI
  Aquest taller es planteja com a un espai immersiu per a la reflexió i diagnosi d’un projecte cultural en procés o en curs. Pretén reflexionar sobre el seu present i el futur del nostre projecte, sotmetre al projecte i al grup a tota una sèrie de tensions (conflictes) per a la seua anàlisi i reconstrucció i trobar tota una sèrie de recomanacions externes que complementen les valoracions internes del grup local.
  Més informació

  Juntament amb els tallers de Patrimoni - PEU, altres col·lectius, empreses i professionals ofereixen formació de qualitat en continguts patrimonials. Vos deixem en aquest enllaç la seua oferta.

 • En 2018, el proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I ofrece a los pueblos y grupos locales de la provincia de Castellón una oferta formativa de 6 talleres.

  mosaico formacio2018

  El hilo conductor de esta propuesta se centra en dar respuesta y afrontar cuestiones, situaciones y retos que nos encontramos en el normal desarrollo de nuestros grupos y proyectos patrimoniales. Esta formación se enmarca dentro de la oferta formativa del Programa de Extensión Universitaria – PEU y se tiene que considerar como punto de partida para iniciar procesos a medio y largo plazo en el territorio y alrededor del patrimonio cultural.

  Oferta formativa Patrimoni 2018:
  En busca de una definición de patrimonio cultural
  Este taller pretende trabajar para que los participantes consensuen lo que para ellos es el Patrimonio Cultural como punto de partida para iniciar una reflexión colectiva.
  Más información

  De la idea al trabajo: comenzando un nuevo proyecto sobre patrimonio
  Muchas veces nos encontramos con una buena idea para comenzar un proyecto sobre patrimonio cultural en nuestro pueblo o con nuestra asociación cultural o grupo de estudio. ¿Qué cuestiones debemos tener en cuenta? ¿Qué problemas nos podemos encontrar? ¿Qué maneras de trabajar funcionarán mejor?
  Más información

  Taller de catalogación del patrimonio
  Este taller se centra en la importancia de la catalogación de nuestro patrimonio y plantea el desarrollo de una acción que se iniciará con la definición de nuestro proyecto de catalogación y nuestra ficha de catalogación.
  Más información

  Vamos a montar una actividad alrededor de nuestro patrimonio cultural
  Una parte muy importante de nuestros proyectos es la definición de actividades para la difusión de nuestro patrimonio objeto de estudio y análisis. Dependiendo del tipo de actividad programada tendremos que tener en cuenta unas cosas u otras.
  Más información

  Repensando nuestro proyecto cultural sobre patrimonio
  Y llega el momento en el que empiezan a surgir preguntas alrededor de nuestro proyecto y de su futuro. Este taller propone un punto de partida para iniciar un diagnóstico de nuestro proyecto que nos permita su análisis como punto de partida para comenzar una nueva fase del mismo.
  Más información

  Taller Colaborativo Interdisciplinar - #TCI
  Este taller se plantea como un espacio inmersivo para la reflexión y diagnosis de un proyecto cultural en proceso o en curso. Pretende reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestro proyecto, someter al proyecto y al grupo a toda una serie de tensiones (conflictos) para su análisis y reconstrucción y encontrar toda una serie de recomendaciones externas que complementan las valoraciones internas del grupo local.
  Más información

   Junto con los talleres de Patrimoni - PEU, otros colectivos, empresas y profesionales ofrecen formación de calidad en contenidos patrimoniales. Os dejamos en este enlace su oferta.

 • El projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària – PEU participa en el Curs d'Estiu de la Universitat Jaume I titulat “Utilització de mitjans digitals com a eina de posada en valor del patrimoni hidràulic de la província de Castelló: inventariat, digitalització i creació de mapes interactius” que tindrà lloc del 16 al 19 de juliol de 2018.

  cartel curso verano

  A la nostra província disposar d’aigua no ha estat fàcil i han estat necessaris centenars d’anys d’esforços i enginy per optimitzar-la. Aquest llegat constitueix un patrimoni històric molt valuós, que cal que siga atès i conservat.

  En els actuals processos de patrimonialització, la societat civil juga un paper fonamental, donat que és capaç d'inventariar, col·leccionar, conservar, protestar, defensar, restaurar, exposar i divulgar accions que ajudin a visibilitzar elements propis d'una determinada identitat col·lectiva i al seu torn facilitin una segona oportunitat per a aquest patrimoni hidràulic. Amb aquesta finalitat des de la Càtedra FACSA d'Innovació en el Cicle Integral de l'Aigua, la Càtedra Diputació de Centres Històrics i Itineraris Culturals de Castelló i el Programa d´Extensió Universitària (PEU) de la Universitat Jaume I s'ha engegat aquesta iniciativa que pretén donar a conèixer eines per posar en valor el patrimoni hidràulic de la província a partir de la creació de mapes interactius.

  Aquest curs està organitzat en diferents jornades que es complementen entre si. El primer dia ens centrarem a entendre el patrimoni hidràulic, el segon aprendrem els processos de catalogació, el tercer dia realitzarem el treball de camp i el quart i últim dia crearem mapes interactius a partir de les dades obtingudes el dia anterior i coneixerem les possibilitats de les eines digitals en aquest tipus d'iniciatives.

  El Programa d'Extensió Universitària - PEU participa de manera activa en aquest Curs d'Estiu de la Universitat Jaume I. El dimarts 17 de juliol el coordinador de Patrimoni – PEU Ángel Portolés realitzarà la conferència titulada “Patrimonis i persones. Cap a una definició participativa de patrimoni cultural” i el taller pràctic “La catalogació comunitària del nostre patrimoni”. El dimecres 18 de juliol, els alumnes visitaran els Grups Locals de Patrimoni de Sot de Ferrer, Jérica, Viver i Altura per conèixer una mostra del seu patrimoni hidràulic. En les properes setmanes anirem publicant els detalls d'aquest curs i de la col·laboració del PEU.

  Us deixem en aquest enllaç tota la informació d'aquest curs: “Utilització de mitjans digitals com a eina de posada en valor del patrimoni hidràulic de la província de Castelló: inventariat, digitalització i creació de mapes interactius”

   

 • El proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria – PEU participa en el Curso de Verano de la Universitat Jaume I titulado “Utilización de medios digitales como herramienta de puesta en valor del patrimonio hidráulico de la provincia de Castelló: inventariado, digitalización y creación de mapas interactivos” que tendrá lugar del 16 al 19 de julio de 2018.

  cartel curso verano

  En nuestra provincia disponer de agua no ha sido fácil y han sido necesarios centenares de años de esfuerzos e ingenio para optimizarla. Este legado constituye un patrimonio histórico muy valioso, que hace falta que sea atendido y conservado.

  En los actuales procesos de patrimonialización, la sociedad civil juega un papel fundamental, pues es capaz de inventariar, coleccionar, conservar, protestar, defender, restaurar, exponer y divulgar acciones que ayuden a visibilizar elementos propios de una determinada identidad colectiva y a su vez faciliten una segunda oportunidad para este patrimonio hidráulico. Con esta finalidad desde la Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del Agua, la Cátedra Diputación de Centros Históricos e Itinerarios Culturales de Castellón y el Programa d´Extensió Universitaria (PEU) de la Universitat Jaume I se ha puesto en marcha esta iniciativa que pretende dar a conocer herramientas para poner en valor el patrimonio hidráulico de la provincia a partir de la creación de mapas interactivos.

  Este curso está organizado en diferentes jornadas que se complementan entre sí. El primer día nos centraremos en entender el patrimonio hidráulico, el segundo aprenderemos los procesos de catalogación, el tercer día realizaremos el trabajo de campo y el cuarto y último día crearemos mapas interactivos a partir de los datos obtenidos el día anterior y conoceremos las posibilidades de las herramientas digitales en este tipo de iniciativas.

  El Programa de Extensión Universitaria - PEU participa de manera activa en este Curso de Verano de la Universitat Jaume I. El martes 17 de julio el coordinador de Patrimoni – PEU Ángel Portolés realizará la conferencia titulada “Patrimonios y personas. Hacia una definición participativa de patrimonio cultural” y el taller práctico “La catalogación comunitaria de nuestro patrimonio”. El miércoles 18 de julio, los alumnos visitarán los Grupos Locales de Patrimoni de Sot de Ferrer, Jérica, Viver y Altura para conocer una muestra de su patrimonio hidráulico. En las próximas semanas iremos publicando los detalles de este curso y de la colaboración del PEU.

  Os dejamos en este enlace toda la información de este curso: “Utilización de medios digitales como herramienta de puesta en valor del patrimonio hidráulico de la provincia de Castelló: inventariado, digitalización y creación de mapas interactivos”

 • El proyecto Patrimoni ofrece a los grupos locales formación, asesoramiento y puntos de encuentro. El pasado mes de diciembre realizamos una primera convocatoria a los Grupos Locales de Patrimoni para que solicitaran acompañamiento de proyectos en el 2016.

  El acompañamiento de proyectos es uno de los pilares de Patrimoni y ofrece la participación técnica de miembros del proyecto para que se impliquen en el desarrollo y planificación de los proyectos locales.

  Después de la convocatoria de solicitudes y el análisis de los proyectos presentados, los Grupos Locales que contarán con el acompañamiento de Patrimoni en 2016 son los grupos de: Alto Palancia, Altura, Costur, Sant Rafel del Riu, Sot de Ferrer y los dos grupos de Viver.

  03 tci mv7

  Acompañamiento Patrimoni - PEU 2016

  El patrimonio cultural como recurso de la comarca
  Técnicos del Alto Palancia
  Los técnicos del Alto Palancia están iniciando un proyecto de carácter comarcal en el que el patrimonio cultural sea recurso para el desarrollo del territorio y a partir de metodologías de participación ciudadana.

  Jardín etnobotánico en las ruinas del Batán de la Cartuja de Valldecrist de Altura
  A.C. El Cantal. Altura
  La Asociación El Cantal pretende establecer en la ruinas del antiguo Batán y fábrica de
  papel de la Cartuja de Valldecrist de Altura, un jardín etnobotánico de plantas autóctonas de la comarca del Alto Palancia. La etnobotánica estudia las relaciones entre los seres humanos y los vegetales. Su principal objetivo son los conocimientos sobre plantas y sus utilidades en la cultura popular tradicional.

  El aprovechamiento del agua en el término de Costur
  Grup d’estudi del patrimoni de Costur
  El acompañamiento de Patrimonio de este año se enmarca dentro del objetivo principal del Grupo de puesta en valor del patrimonio local y se concretará en la participación en el diseño de actividades para potenciar la protección del patrimonio cultural y natural, para crear (dibujar) un paisaje costurenc vivo y sensibilizar a la población sobre la importancia del patrimonio como elemento de identidad y de cohesión

  La “sequieta dels Valentins”. Aprovechamiento clandestino del agua
  Grupo Los Taulones. Sant Rafel del Riu – Barri Castell (Ulldecona)
  Este año, el Grupo Los Taulones inician este proyecto para catalogar y dar a conocer el patrimonio material e inmaterial de esta canalización por aprovechamiento del agua, construida con la participación de todos los vecinos (jornal de vila).

  Catalogación de Algarrobos monumentales
  Voluntariado de Sot de Ferrer
  El Grupo de Patrimoni del voluntariado de Sot de Ferrer inicia este año un proyecto para la catalogación de los albarrobos monumentales de la población con el objetivo de descubrir y poner en valor este patrimonio natural y cultural de la población.

  La recuperación de la cultura del vino de Viver
  Grupo d recuperación de la cultura de Viver
  El grupo de Patrimoni de Viver continua con su proyecto en torno a la cultura del vino. En este año los ejes de actuación previstos son la actualización del contacto del Grupo con la actual corporación municipal, la continuación de las intervenciones en los cubos, la búsqueda de colaboraciones con otros grupos de Patrimoni y el refuerzo del proyecto de Educación Patrimonial con la escuela.


  La catalogación del patrimonio de Viver
  Grupo de catalogación de Viver
  El objetivo de este proyecto del Grupo de catalogación de Viver es realizar un catálogo – inventario del patrimonio de Viver en el que participe y se implique la población y que quede recogido en un catálogo virtual que pueda ser utilizado por otros grupos de Patrimoni.

 • El projecte Patrimoni ofereix als grups locals formació, assessorament i punts de trobada. El passat mes de desembre vam realitzar una primera convocatòria als Grups Locals de Patrimoni perquè sol·licitaren acompanyament de projectes en el 2016.

  L'acompanyament de projectes és un dels pilars de Patrimoni i ofereix la participació tècnica de membres del projecte perquè s'impliquen en el desenvolupament i planificació dels projectes locals.

  Després de la convocatòria de sol·licituds i l'anàlisi dels projectes presentats, els Grups Locals que comptaran amb l'acompanyament de Patrimoni - PEU en 2016 són els grups de: Alt Palància, Altura, Costur, Sant Rafel del Riu, Sot de Ferrer i els dos grups de Viver.

  03 tci mv7

  Acompanyament Patrimoni – PEU 2016

  El patrimoni cultural com a recurs de la comarca
  Tècnics de l'Alt Palància
  Els tècnics de l'Alt Palància estan iniciant un projecte de caràcter comarcal en el qual el patrimoni cultural siga recurs per al desenvolupament del territori i a partir de metodologies de participació ciutadana.

  Jardí etno-botànic en les ruïnes del Batán de la Cartoixa de Valldecrist d'Altura
  A. de C. El Cantal. Altura
  L'Associació El Cantal pretén establir en la ruïnes de l'antic Batán i fàbrica de paper de la Cartoixa de Valldecrist d'Altura, un jardí etno-botànic de plantes autòctones de la comarca de l'Alt Palància. L’etno-botànica estudia les relacions entre els éssers humans i els vegetals. El seu principal objectiu són els coneixements sobre plantes i les seues utilitats en la cultura popular tradicional.

  L'aprofitament de l'aigua en el terme de Costur
  Grup d’estudi del patrimoni de Costur
  L'acompanyament de Patrimoni d'enguany s'emmarca dins de l'objectiu principal del Grup de posada en valor del patrimoni local i es concretarà en la participació en el disseny d'activitats per a potenciar la protecció del patrimoni cultural i natural, per a crear (dibuixar) un paisatge costurenc viu i sensibilitzar a la població sobre la importància del patrimoni com a element d'identitat i de cohesió.

  La “sequieta dels Valentins”. Aprofitament clandestí de l'aigua
  Grup Los Taulons. Sant Rafel del Riu – Barri Castell (Ulldecona)
  Enguany, el Grup Los Taulons inicien aquest projecte per a catalogar i donar a conèixer el patrimoni material i immaterial d'aquesta canalització per aprofitament de l'aigua, construïda amb la participació de tots els veïns (jornal de vila).

  Catalogació de Garroferes monumentals
  Voluntariat de Sot de Ferrer
  El Grup de patrimoni del voluntariat de Sot de Ferrer inicia enguany un projecte per a la catalogació de les garroferes monumentals de la població amb l'objectiu de descobrir i posar en valor aquest patrimoni natural i cultural de la població.

  La recuperació de la cultura del vi de Viver
  Grup de recuperació de la cultura de Viver
  El grup de Patrimoni de Viver continua amb el seu projecte sobre la cultura del vi. Enguany els eixos d'actuació previstos són l'actualització del contacte del Grup amb l'actual corporació municipal, la continuació de les intervencions en els cubs, la cerca de col·laboracions amb altres grups de Patrimoni i el reforç del projecte d'Educació Patrimonial amb l'escola.

  La catalogació del patrimoni de Viver
  Grup de catalogació de Viver
  L'objectiu d'aquest projecte del Grup de catalogació de Viver és realitzar un catàleg – inventari del patrimoni de Viver en el qual participe i s'implique la població i que quede arreplegat en un catàleg virtual que puga ser utilitzat per altres grups de Patrimoni.

 • Des de l'any passat, moment en el qual constituïm de manera definitiva l'Assemblea de Grups com a part fonamental de la Jornada anual de Patrimoni - PEU, l'Assemblea es consolida com a espai des del qual definir les línies anuals de treball del projecte i es summa a altres punts de trobada existents de caràcter local com són les activitats, assessoraments i tutories als grups de Patrimoni.

  31 vt angel

  El patrimoni ha d'estar íntimament relacionat amb les necessitats actuals plantejades en el territori (patrimoni com a recurs per al desenvolupament) per a generar dinàmiques d'identificació, pertinença i compromís amb el seu patrimoni cultural i ha de ser compartit amb la població.

  I des d'aquesta òptica, l'Assemblea de Grups de Patrimoni - PEU es defineix com un fòrum obert, periòdic i continu de participació. Com un espai per a la reflexió conjunta que permet al projecte prémer el seu estat i així detectar possibles manques o necessitats i des d'on consensuar accions i moviments que ens conduïsquen cap a una revisió de l'estructura del projecte perquè puga evolucionar d'acord a les necessitats i reptes que plantegen actualment els grups de Patrimoni en concret i el territori en general.

  Les conclusions plantejades en aquesta edició són fruit de l'Assemblea realitzada el 18 de juliol de 2015 i la posterior revisió i aportacions del conjunt de grups i se sumen a les línies estratègiques plantejades l'any anterior, revisant-les, ampliant-les o matisant-les per a construir un marc cada vegada més ric i precís sobre el que tots coneixem com Patrimoni.

  Línies estratègiques 2015-2016

  Una major presència de Patrimoni - PEU en el territori
  Considerem necessari el reforç de la presència de Patrimoni en el territori i la progressiva ampliació del nombre de grups que ens ajuden a conèixer millor el nostre patrimoni i els projectes existents.

  S’ha de fomentar la coordinació amb grups d'altres àmbits (centres excursionistes, AMPAS…) o d'altres territoris (Terol, Tarragona, València, per citar els més pròxims) amb els quals poder ampliar les actuacions o projectes. Es tracta d'expandir el concepte de patrimoni perquè no es centre solament en la catalogació o estudi, sinó principalment a la riquesa cultural que suposa, la seua protecció, promoció (pot suposar un actiu turístic, però sense devaluar-ho) i herència (tant rebuda, com donada).

  Fins ara, el canal utilitzat per a difondre el projecte es basa en la xarxa tècnica del PEU formada per Agents de Desenvolupament Local, treballadors socials, etcètera del territori i per la difusió realitzada pels mateixos grups per a donar a conèixer Patrimoni en altres municipis de la província.

  Des de l'Assemblea es planteja la importància de reforçar aquesta tasca de difusió i en aquest sentit, els grups hauran d'assumir també el seu paper com a “ambaixadors del projecte” entre els seus grups i contactes culturals.

  Coneixement compartit – Educació Patrimonial
  Patrimoni es basa en l'acompanyament, formació i definició de punts de trobada que generen coneixement a partir de la interacció de tot un seguit de grups locals amb processos únics i complexos de socialització del patrimoni cultural.

  Els grups destaquem la importància de fomentar espais en els quals fer posades en comú de materials, metodologies, problemàtiques… i en la definició d'un “Banc d'idees” en el qual dipositar tot aquest coneixement i al que poder accedir.

  Seguint amb els punts de trobada, els grups considerem la importància de les visites tècniques com a espai de reflexió, coneixement i debat sobre el patrimoni cultural i proposem elevar el nombre de visites tècniques al llarg de l'any per a conèixer insitu el treball que realitzen els grups de patrimoni i la seua evolució i com a espai de relació entre els integrants dels diferents grups.

  11 xjornada patrimoni PEU UJI 2015

  L'accés a la informació
  Els grups considerem fonamental l'accés a informació tècnica com, per exemple, subvencions, ajudes i projectes i plantegem la necessitat de tenir a la nostra disposició tant la informació com l'assessorament necessari.

  Xiquets, joves i majors
  Considerem fonamental la socialització del nostre patrimoni i la implicació dels nostres veïns i veïnes en el nostre projecte. I de manera especial destaquem la importància de:
  - L'escola i l'institut com a espai clau en la difusió dels nostres projectes i en la cerca de participació tant directa (implicació dels escolars mitjançant projectes conjunts entre els grups i els centres) com a indirecta (implicació dels escolars per a involucrar a familiars com, per exemple, informants).
  - La implicació dels nostres majors com a dipositaris de la memòria de la nostra història i del nostre patrimoni cultural.

  Una major vinculació amb la Universitat Jaume I
  També es ressalta la importància d'acostar els projectes dels grups de Patrimoni-PEU a la Universitat perquè es puguen establir relacions de cooperació, recerca i treball entre tots dos àmbits (per exemple amb treballs de finalització de grau, pràctiques…).

  En 2014-2015, aquesta vinculació s'ha materialitzat en la incorporació d'una alumna en pràctiques del Grau d'Història i Patrimoni de l’UJI en el primer semestre de 2015 i en el començament de la difusió del PEU entre aquells Graus amb continguts en els quals es treballe el patrimoni cultural.

  Els nostres polítics
  A nivell polític, considerem fonamental que els nostres representants municipals siguen conscients de la importància del patrimoni cultural i reconeguen el paper dels grups locals i dels processos iniciats en el territori.

  Plantegem una major implicació des de l’UJI amb els nostres pobles a nivell polític per a cercar possibles espais de trobada en els quals els nostres alcaldes i regidors puguen acudir a formar-se, assessorar-se.

  La difusió del projecte
  Pel que fa a la difusió de Patrimoni i dels grups i les seues activitats s'incideix en la importància de l'ús i difusió de continguts mitjançant les xarxes socials i la utilització d'enregistraments en vídeo i la participació en televisions i ràdios locals, comarcals i provincials que ens ajuden a difondre el nostre treball.

  A aquesta difusió vam sumar la importància de la presència de Patrimoni (tant per part de la coordinació com des dels grups locals) en Jornades i Congressos que proporcionen una major visibilitat i un major reforç intern i extern al projecte

  Respecte a la web, es tracta d'una eina a potenciar, tant en continguts com en desenvolupament. Es tracta d'un recurs en redisseny constant que cerca també adaptar-se a les necessitats i reptes plantejats des del territori. I per a açò els grups han de participar encara més aportant els seus continguts (tant interns com a externs) i difonent-la.

  12 xjornada patrimoni PEU UJI 2015

 • Desde el año pasado, momento en el que constituimos de manera definitiva la Asamblea de Grupos como parte fundamental de la Jornada anual de Patrimoni - PEU, la Asamblea se consolida como espacio desde el que definir las líneas anuales de trabajo del proyecto y se suma a otros puntos de encuentro existentes de carácter local como son los encuentros, asesoramientos y tutorías a los grupos de Patrimoni.

  31 vt angel

  El patrimonio debe estar íntimamente relacionado con las necesidades actuales planteadas en el territorio (patrimonio como recurso para el desarrollo) para generar dinámicas de identificación, pertenencia y compromiso con su patrimonio cultural y debe ser compartido con la población.

  Y desde esta óptica, la Asamblea de Grupos de Patrimoni - PEU se define como un foro abierto, periódico y continuo de participación. Como un espacio para la reflexión conjunta que permite al proyecto pulsar su estado y así detectar posibles carencias o necesidades y desde donde consensuar acciones y movimientos que nos conduzcan hacia una revisión de la estructura del proyecto para que pueda evolucionar en consonancia a las necesidades y retos que plantean actualmente los grupos de Patrimoni en concreto y el territorio en general.

  Las conclusiones planteadas en esta edición son fruto de la Asamblea realizada el 18 de julio de 2015 y la posterior revisión y aportaciones del conjunto de grupos y se suman a las líneas estratégicas planteadas el año anterior, revisándolas, ampliándolas o matizándolas para construir un marco cada vez más rico y preciso sobre lo que todos conocemos como Patrimoni.

  Líneas estratégicas 2015-2016

  Una mayor presencia de Patrimoni - PEU en el territorio
  Consideramos necesario el refuerzo de la presencia de Patrimoni en el territorio y la progresiva ampliación del número de grupos que nos ayuden a conocer mejor nuestro patrimonio y los proyectos existentes.

  Debe fomentarse la coordinación con grupos de otros ámbitos (centros excursionistas, AMPAS…) o de otros territorios (Teruel, Tarragona, Valencia, por citar los más próximos) con los que poder ampliar las actuaciones o proyectos. Se trata de expandir el concepto de patrimonio para que no se limite solamente a la catalogación o estudio, sino principalmente a la riqueza cultural que supone, su protección, promoción (puede suponer un activo turístico, pero sin devaluarlo) y herencia (tanto recibida, como dada).

  Hasta el momento, el canal utilizado para difundir el proyecto se basa en la red técnica del PEU formada por Agentes de Desarrollo Local, trabajadores sociales, etcétera del territorio y por la difusión realizada por los mismos grupos para dar a conocer Patrimoni en otros municipios de la provincia.

  Desde la Asamblea se plantea la importancia de reforzar esta tarea de difusión y en este sentido, los grupos deberán asumir también su papel como “embajadores del proyecto” entre sus grupos y contactos culturales.

  Conocimiento compartido – Educación Patrimonial
  Patrimoni se basa en el acompañamiento, formación y definición de puntos de encuentro que generen conocimiento a partir de la interacción de toda una serie de grupos locales con procesos únicos y complejos de socialización del patrimonio cultural.

  Los grupos destacamos la importancia de fomentar espacios en los que hacer puestas en común de materiales, metodologías, problemáticas… y en la definición de un “Banco de ideas” en el que depositar todo este conocimiento y al que poder acceder.

  Siguiendo con los puntos de encuentro, los grupos consideramos la importancia de las visitas técnicas como espacio de reflexión, conocimiento y debate sobre el patrimonio cultural y proponemos elevar el número de visitas técnicas a lo largo del año para conocer insitu el trabajo que realizan los grupos de patrimonio y su evolución y como espacio de relación entre los integrantes de los diferentes grupos.

  11 xjornada patrimoni PEU UJI 2015

  El acceso a la información
  Los grupos consideramos fundamental el acceso a información técnica como, por ejemplo, subvenciones, ayudas y proyectos y planteamos la necesidad de tener a nuestra disposición tanto la información como el asesoramiento necesario.

  Niños, jóvenes y mayores
  Consideramos fundamental la socialización de nuestro patrimonio y la implicación de nuestros vecinos y vecinas en nuestro proyecto. Y de manera especial destacamos la importancia de:

  - La escuela y el instituto como espacio clave en la difusión de nuestros proyectos y en la búsqueda de participación tanto directa (implicación de los escolares mediante proyectos conjuntos entre los grupos y los centros) como indirecta (implicación de los escolares para involucrar a familiares como, por ejemplo, informantes).
  - La implicación de nuestros mayores como depositarios de la memoria de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural.

  Una mayor vinculación con la Universitat Jaume I
  También se resalta la importancia de acercar los proyectos de los grupos de Patrimoni-PEU a la Universidad para que se puedan establecer relaciones de cooperación, investigación y trabajo entre ambos ámbitos (por ejemplo con trabajos de fin de grado, prácticas…).

  En 2014-2015, esta vinculación se ha materializado en la incorporación de una alumna en prácticas del Grado de Historia y Patrimonio de la UJI en el primer semestre de 2015 y en el comienzo de la difusión del PEU entre aquellos Grados con contenidos en los que se trabaje el patrimonio cultural.

  Nuestros políticos
  A nivel político, consideramos fundamental que nuestros representantes municipales sean conscientes de la importancia del patrimonio cultural y reconozcan el papel de los grupos locales y de los procesos iniciados en el territorio.

  Planteamos una mayor implicación desde la UJI con nuestros pueblos a nivel político para buscar posibles espacios de encuentro en los que nuestros alcaldes y concejales puedan acudir a formarse, asesorarse.

  La difusión del proyecto
  Por lo que respecta a la difusión de Patrimoni y de los grupos y sus actividades se incide en la importancia del uso y difusión de contenidos mediante las redes sociales y la utilización de grabaciones en vídeo y la participación en televisiones y radios locales, comarcales y provinciales que nos ayuden a difundir nuestro trabajo.

  A esta difusión sumamos la importancia de la presencia de Patrimoni (tanto por parte de la coordinación como desde los grupos locales) en Jornadas y Congresos que proporcionen una mayor visibilidad y un mayor refuerzo interno y externo al proyecto

  Respecto a la web, se trata de una herramienta a potenciar, tanto en contenidos como en desarrollo. Se trata de un recurso en rediseño constante que busca también adaptarse a las necesidades y retos planteados desde el territorio. Y para ello los grupos deben participar aún más aportando sus contenidos (tanto internos como externos) y difundiéndola.

  12 xjornada patrimoni PEU UJI 2015

 • Estem molt contents de compartir amb tots vosaltres que aquest semestre tornarem a comptar, en el projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària, amb la participació d’una alumna del Grau d'Història i Patrimoni de la Universitat Jaume I.

  Volem aprofitar aquesta notícia per a presentar-vos l’interessant punt de partida del projecte de pràctiques que ens ha preparat Neus Chillida Zaragozà sobre la posada en valor del patrimoni cultural en el municipi de Benlloch (Castelló). Aquest text serà la primera d’una sèrie de col·laboracions en aquest web per conèixer l’evolució d’aquest projecte basat en la participació i en l’horitzontalitat.

  Construint un bell lloc

  CIMG6194

  Molts cops menyspreem o desconeixem el patrimoni local. Per aquest motiu, i en l’intent d’aconseguir que la ciutadania sigui partícip en la seua revalorització i reconeixement, s’enceta aquest projecte mitjançant el qual teixir una xarxa de rogles per tal de restablir vincles i reafirmar les nostres interaccions compromeses, conseqüents i conscients amb el nostre patrimoni. El projecte presentat té com a espai la localitat de Benlloch i respon a les necessitats i circumstàncies de treball i revalorització pròpies d’aquest territori.

  La metodologia per dur-lo a terme suposarà la formació de rogles o grups de treball en els quals es treballarà de manera horitzontal i assembleària. Els rogles tenen els límits difosos, tant per tractar gran nombre d’àmbits, inclús inconscientment de la seua connexió, com per poder ampliar-se en el seu nombre de membres. Es tracta de rogles d’allò més diversos, tant per la temàtica abordada com pels membres interns que no tenen perquè respondre a patrons similars. Cadascun dels rogles, en funció a les seues inquietuds, estableix els àmbits en els quals actuar i millorar el vincle. Pot ser un projecte de recull de fotografies antigues, cercar llocs de memòria, reconèixer vies pecuàries, reviscolar cançons locals populars i molt més. Tots els àmbits, encara que de primeres puguen semblar llunyans o inconnexes, conflueixen en un mateix tronc, doncs, tots conviuen en un mateix espai i tenen com a primordial objectiu el mateix: fer-lo viure. I en aquesta ambiciosa tasca tota veu és important.

  Per formar part d’un rogle no és necessari pertànyer a cap organització prèviament, tan sols tindre estima pel poble i comprometre’s en adjudicar-se certes responsabilitats dintre del grup de treball per poder assolir els objectius marcats de manera assembleària, és a dir, establir un vincle més actiu i partícip amb el mateix poble que el tingut adés. Tot i això, per assegurar-nos d’aplegar a la totalitat de la ciutadania, s’establiran reunions amb grups locals ja presents per saber si estan interessats en formar part del nou projecte o, en cas d’estar fent tasques ja molt semblants a les plantejades, incloure’ls en el que seria un teixit més gran, és a dir, incloure el seu treball en el projecte local plantejat. També s’establirà contacte amb individus que puguen estar interessats en formar part així com, emprant les xarxes socials, es farà difusió per tal d’afavorir que el “boca – orella” sigui el més gran possible.

  Les portes no estan tancades a ningú. I per aquest motiu, agraïm que, en cas d’estar llegint aquesta notícia, passes la paraula a qui creguis que pot estar interessada! I si aqueixa ets tu, ets benvinguda!

  Neus Chillida Zaragozà

  CIMG9187RET

 • Estamos muy contentos de compartir con todos vosotros que este semestre volveremos a contar, en el proyecto Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària, con la participación de una alumna del Grado de Historia y Patrimonio de la Universitat Jaume I.

  Queremos aprovechar esta noticia para presentaros el interesante punto de partida del proyecto de prácticas que nos ha preparado Neus Chillida sobre la puesta en valor del patrimonio cultural en el municipio de Benlloch (Castellón). Este texto será la primera de una serie de colaboraciones en esta web para conocer la evolución de este proyecto basado en la participación y en la horizontalidad.

  Construyendo un bello lugar. Qué opináis?

  CIMG6194

  Muchas veces despreciamos o desconocemos el patrimonio local. Por este motivo, y en el intento de conseguir que la ciudadanía sea partícipe en su revalorización y reconocimiento, se comienza este proyecto para tejer una red de corros para restablecer vínculos y reafirmar nuestras interacciones comprometidas, consecuentes y conscientes con nuestro patrimonio. El proyecto presentado tiene como espacio la localidad de Benlloch y responde a las necesidades y circunstancias de trabajo y revalorización propias de este territorio.

  La metodología para llevarlo a cabo supondrá la formación de corros o grupos de trabajo en los que se trabajará de manera horizontal y asamblearia. Los corros tienen los límites difusos, tanto para tratar gran número de ámbitos, incluso inconscientemente de su conexión, como para poder ampliarse en su número de miembros. Se trata de corros de lo más diversos, tanto por la temática abordada cómo por los miembros internos que no tienen porqué responder a patrones similares. Cada uno de los corros, en función de sus inquietudes, establece los ámbitos en los cuales actuar y mejorar el vínculo. Puede ser un proyecto de compilación de fotografías antiguas, buscar lugares de memoria, reconocer vías pecuarias, revivir canciones locales populares y mucho más. Todos los ámbitos, aunque de primeras puedan parecer lejanos o inconexas, confluyen en un mismo tronco. Todos conviven en un mismo espacio y tienen como primordial objetivo el mismo: hacerlo vivir. Y en esta ambiciosa tarea toda voz es importante.

  Para formar parte de un corro no es necesario pertenecer previamente a ninguna organización, tan sólo tener aprecio por el pueblo y comprometerse a asumir ciertas responsabilidades dentro del grupo de trabajo para poder lograr los objetivos marcados de manera asamblearia, es decir, establecer un vínculo más activo y partícipe con el mismo pueblo que el tenido hace poco. Aún así, para asegurarnos de reunir a la totalidad de la ciudadanía, se realizarán reuniones con grupos locales ya presentes para saber si están interesados en formar parte del nuevo proyecto o, en caso de estar haciendo tareas ya muy parecidas a las planteadas, incluirlos en el que sería un tejido más grande, es decir, incluir su trabajo en el proyecto local planteado. También se establecerá contacto con individuos que puedan estar interesados en formar parte así como, empleando las redes sociales, se hará difusión para favorecer que el “boca – oreja” sea lo más grande posible.

  Las puertas no están cerradas a nadie. Y por este motivo, agradecemos que, en caso de estar leyendo esta noticia, pases la palabra a quien creas que puede estar interesada. Y si esa eres tú, ¡eres bienvenida!

  Neus Chillida

  CIMG9187RET

 • Dissabte 27 de juny tindrà lloc la visita tècnica de Patrimoni d'aquest primer semestre. Com a resultat de les propostes presentades des dels diferents grups locals del projecte, aquest juny la visita se centrarà en el projecte del Grup “Los Taulons” de les poblacions de Sant Rafel del Riu (Castelló) i Barri Castell (Ulldecona – Tarragona).

  El coordinador del projecte Patrimoni es va reunir dimarts 26 de maig amb representants del Grup de “Los Taulons” per a preparar la visita i definir el calendari de notícies i continguts previs per als grups i per a tots els seguidors del projecte. En aquesta reunió va participar Joaquim Virgili, especialista en la transhumància i que, ja vos podem avançar, ens explicarà la seua recerca i experiències sobre aquest tema tan interessant.

  IMG 20150526 113202

  El projecte Patrimoni programa dues visites tècniques anuals. Aquesta jornada permet als grups compartir experiències, problemàtiques i accions desenvolupades. Les visites tècniques es dirigeixen als membres dels grups, col•laboradors i interessats en el projecte.

  En les pròximes setmanes vos anirem contant els detalls d'aquesta visita tècnica.

 • El próximo sábado 27 de junio tendrá lugar la visita técnica de Patrimoni de este primer semestre. Como resultado de las propuestas presentadas desde los distintos grupos locales del proyecto, este junio la visita se centrará en el proyecto y el patrimonio recogido y estudiado por el Grupo “Los Taulons” de las poblaciones de Sant Rafel del Riu (Castellón) y Barri Castell (Ulldecona – Tarragona).

  El coordinador del proyecto Patrimoni se reunió el pasado martes 26 de mayo con representantes del Grupo de “Los Taulons” para preparar la visita y definir el calendario de noticias y contenidos previos para los grupos y para todos los seguidores del proyecto. En esta reunión participó Joaquim Virgili, especialista en la trashumancia y que, ya os podemos adelantar, nos explicará su investigación y experiencias sobre este tema tan interesante.

  IMG 20150526 113202

  El proyecto Patrimoni programa dos visitas técnicas anuales. Esta jornada  permite a los grupos compartir experiencias, problemáticas y acciones desarrolladas. Las visitas técnicas se dirigen a los miembros de los grupos, colaboradores e interesados en el proyecto.

  En las próximas semanas os iremos contando los detalles de esta visita técnica.

 • Tota bona història té un bon començament. I el començament de la que ens ocupa va ser l’avís per part d’una persona que viu a Els Valentins sobre les restes visibles encara avui del que va ser una canalització per a portar aigua a aquesta població quan des de la comunitat de regants d’Ulldecona no es feia res al respecte.

  Aquestes restes, avui inconnexes, inclouen diversos trams de canalitzacions (alguns excavats a la roca, alguns passant per dalt o per baix de marges, alguns partint finques) un abeurador, un aqüeducte, i, sobretot, també restes inconnexes a la memòria popular.

  Un cop fet el primer redactat, em vaig posar en contacte amb Joaquim Virgili (arxiver municipal i persona gran coneixedora de la història) que va permetre perfilar el treball en el seus aspectes més “acadèmics”. Però la intenció del treball no era quedar-se només en la mera recerca històrica, sinó que pretenia i pretén ampliar el seu abast a la restitució i complicitat de la memòria col·lectiva dels habitats actuals d’Els Valentins, i per això em vaig posar en contacte amb l’alcalde pedani (Els Valentins pertany al municipi d’Ulldecona), qui es va interessar per la història, que desconeixia, i va buscar testimonis orals i imatges entre la gent dels “Masets” (que és com és conegut popularment l’esmentat barri d’Els Valentins).

  El treball, així, abandonava l’àmbit de recerca històrica, per a convertir-se en una treball conjunt de recuperació de la memòria oblidada, i de la posada en valor d’un patrimoni perdut.

  Això va suposar una ampliació volguda de les finalitats, buscant que “lo regueret” (com era coneguda la canalització) tornés a formar part de la memòria viva de la gent, alhora que es remarcava el caire de treball associatiu de “jornal de vila” de tota la gent que el va construir i mantenir durant més de 50 anys, fins que finalment, a l’any 1969, l’Ajuntament va portar aigua potable a la població.

  Aquest context emprenedor i associatiu encara ara és ben palpable a la població, com una herència inesborrable de “lo regueret”.

  La metodologia del treball, que beu dels principis del projecte Patrimoni de la UJI, va ser molt ben rebuda per part del coordinador, Àngel Portolés, que en tot moment va acompanyar el projecte. També va ser ben rebut per part de l’Ajuntament d’Ulldecona, que ha editat el llibret (per a ser repartit gratuïtament entre els habitats d’Els Valentins) i ha permès confeccionar una exposició que en 14 panells expliquen visualment el contingut del treball.

  El dia 8 de Juny es va fer la presentació del treball col·lectiu (llibret i exposició) i el dia 9 la tradicional caminada de festes d’Els Valentins per a veure les restes de “lo regueret”.

  Un efecte col·lateral d’aquesta manera col·laborativa de realitzar una investigació i posada en valor del patrimoni és que ja s’estan plantejant nous treballs sobre la memòria col·lectiva de la població, que d’aquesta manera aprofundeix en un dels aspectes buscats del treball: la implicació de la gent en el seu patrimoni material i immaterial, i ajudar d’aquesta manera a la fixació de la població al territori, ajudant a revertir la situació actual de despoblament, ja que “només es valora allò que es coneix, i només es protegeix allò que es valora”, i com més valorat és un territori per part dels seus habitants, més difícil és que la gent en marxi.

  MANEL MAS (coordinador i un dels autors del treball).

 • Toda buena historia tiene un buen comienzo. Y el comienzo de la que nos ocupa fue el aviso por parte de una persona que vive en Los Valentins (Ulldecona-Tarragona) sobre los restos visibles todavía hoy de lo que fue una canalización para llevar agua a esta población cuando desde la comunidad de regantes de Ulldecona no se hacía nada al respeto.

  Estos restos, hoy inconexos, incluyen varios tramos de canalizaciones (algunos excavados a la roca, algunos que pasan por arriba o por debajo de márgenes, algunos partiendo fincas) un abrevadero, un acueducto, y, sobre todo, también restos inconexos de la memoria popular.

  Una vez hecha la primera redacción, me puse en contacto con Joaquim Virgili (archivero municipal y persona gran conocedora de la historia) que me permitió perfilar el trabajo en sus aspectos más “académicos”. A pesar de ello, la intención del trabajo no era quedarse solo en la mera investigación histórica, sino que pretendía y pretende ampliar su alcance a la restitución y complicidad de la memoria colectiva de los habitantes actuales de Los Valentins, y por eso me puse en contacto con el alcalde pedáneo (Los Valentins pertenece al municipio de Ulldecona), quien se interesó por la historia, que desconocía, y buscó testigos orales e imágenes entre la gente de los “Masets” (que es cómo es conocido popularmente el mencionado barrio de Los Valentins).

  El trabajo, así, abandonaba el ámbito de la investigación histórica, para convertirse en un trabajo conjunto de recuperación de la memoria olvidada, y de la puesta en valor de un patrimonio perdido.

  Esto supuso una ampliación “querida” de las finalidades, buscando que “lo regueret” (como era conocida la canalización) volviera a formar parte de la memoria viva de la gente, a la vez que se remarcaba el cariz de trabajo asociativo de “jornal de vila” de toda la gente que lo construyó y mantuvo durante más de 50 años, hasta que, finalmente, en 1969, el Ayuntamiento llevó agua potable a la población.

  Este contexto emprendedor y asociativo todavía ahora es muy palpable en la población, como una herencia imborrable de “lo regueret”.

  La metodología del trabajo, que bebe de los principios del proyecto Patrimoni de la UJI, fue muy bien recibida por parte del coordinador, Ángel Portolés, que en todo momento acompañó el proyecto. También fue aceptado por parte del Ayuntamiento de Ulldecona, que ha editado el libreto (para ser repartido gratuitamente entre los habitados de Los Valentins) y ha permitido confeccionar una exposición que en 14 paneles se explica visualmente el contenido del trabajo.

  El día 8 de Junio se hizo la presentación del trabajo colectivo (libro y exposición) y el día 9 la tradicional caminata de fiestas de Los Valentins para ver los restos de “lo regueret”.

  Un efecto colateral de este manera colaborativa de realizar una investigación y puesta en valor del patrimonio es que ya se están planteando nuevos trabajos sobre la memoria colectiva de la población, que de este modo profundiza en uno de los aspectos buscados del trabajo: la implicación de la gente en su patrimonio material e inmaterial, y ayudar de este modo a la fijación de la población al territorio, ayudando a revertir la situación actual de despoblamiento, puesto que “sólo se valora aquello que se conoce, y sólo se protege aquello que se valora”, y cuanto más valorado es un territorio por parte de sus habitantes, más difícil es que la gente marche.

  MANEL MAS (coordinador y uno de los autores del trabajo).

 • "No sabemos si habrá algarrobos milenarios pero, sin duda, hay algarrobos y árboles monumentales".

  Este proyecto salió de un curso-taller realizado por Itinerantur. Ellos nos dieron la idea y a los asistentes les gustó mucho.

  12219614 1037883876231675 5338992645554248337 n

  El fin de este proyecto es la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de Sot de Ferrer a partir de acciones como, por ejemplo, la realización de una ruta que incluya este bien natural uniéndolo a las que ya hay hechas o la futura vinculación del trabajo realizado con la escuela.

  Nos gustaría que saliera una mesa coordinada entre nosotros en la que cada uno haga lo que le guste más: investigar en el terreno, entrevistar a gente, propietarios e instituciones, buscar material o plasmar en las fichas lo trabajado.

  ¿Porque las tutorías?
  Porque lo queremos hacer bien, para saber hacer una ficha adaptada a nuestro proyecto, preparar bien las entrevistas para darnos ideas de cómo abrir el proyecto, a cuanta más gente mejor, para que sean partícipes del mismo y nos ayuden a difundirlo.

  Este proyecto no sólo incluye el árbol en sí, sino que, también, toda la historia que guarda cada uno de ellos a lo largo de sus vidas.

  Grupo de Patrimonio del Voluntariado de Sot de Ferrer

  Imagen: Carmen Rueda

 • "No sabem si hi haurà algarrobos mil·lenaris però, sens dubte, hi ha algarrobos i arbres monumentals".

  Aquest projecte va eixir d'un curs-taller realitzat per Itinerantur. Ells ens van donar la idea i als assistents els va agradar molt.

  12219614 1037883876231675 5338992645554248337 n

  La fi d'aquest projecte és la posada en valor del patrimoni cultural i natural de Sot de Ferrer a partir d'accions com, per exemple, la realització d'una ruta que incloga aquest ben natural unint-ho a les què ja hi ha fetes o la futura vinculació del treball realitzat amb l'escola.

  Ens agradaria que isquera una taula coordinada entre nosaltres en la qual, cadascun faça el que li agrade més: investigar en el terreny, entrevistar a gent, propietaris i institucions, cercar material o plasmar en les fitxes el treballat.

  Perquè les tutories?

  Perquè ho volem fer bé, per a saber fer una fitxa adaptada al nostre projecte, preparar bé les entrevistes per a donar-nos idees de com obrir el projecte, a quanta més gent millor, perquè siguen partícips del mateix i ens ajuden a difondre-ho.

  Aquest projecte no solament inclou l'arbre en si, sinó que, també, tota la història que guarda cadascun d'ells al llarg de les seues vides.

  Grupo de Patrimonio del Voluntariado de Sot de Ferrer

  Imatge: Carmen Rueda