Les Publicacions de Patrimoni - PEU

Les publicacions de Patrimoni-PEU s'articulen al voltant de tres eixos principals: la definició i actualització del concepte de patrimoni cultural, la seua socialització (educació patrimonial i interpretació del patrimoni) i la cerca de xarxes i models d'intercanvi i generació de coneixement, pràctica i experiència al voltant del patrimoni (les comunitats patrimonials).

Memòria Viva

Memória Viva es la revista anual de Patrimoni-PEU i s'estructura en tres parts ben diferenciades: projectes i experiències dels Grups Locals (Comunitats Patrimonials), invitacions i col·laboracions d'especialistes que participen en les nostres jornades i activitats i, finalment, autors i autores que presenten les seues propostes a la convocatòria anual d'articles.

Consulta Memòria Viva PDF

memoria viva11 val memoria viva10 val memoria viva09 val
Vore MV11 en Isuu
Descarrega MV11
Vore MV10 en Isuu
Descarrega MV10
Vore MV09 en Isuu
Descarrega MV09

Números Anteriors

Memòria Viva 08. Vore Mv08 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 07. Vore Mv07 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 06. Vore Mv06 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 05. Vore Mv05 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 04. Vore Mv04 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 03. Vore Mv03 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 02. Vore Mv02 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 01. Vore Mv01 en ISUU. Descàrrega PDF

mv05-10. La moreria de Borriol. Com posar en valor un jaciment amb la participació de la societat local.

Escrit per Neus Arquer i Gasch i Anna Viciach i Safont on . Posted in Memòria Viva

1. El jaciment arqueològic de la Moreria de Borriol.

La Moreria de Borriol (Plana Alta) és un despoblat d’origen medieval que ocupa el vessant sud-est del tossal on es localitza el Castell (a uns 220 m per sobre el nivell de la mar), en la vall per on discorre el riu Borriol, formant un corredor de fèrtils terres que comunica l’interior amb la plana litoral. Es tracta d’un jaciment arqueològic de grans dimensions, amb una superfície aproximada de 6.000 m2, amb uns límits naturals com són el barranc de les Alforges a l’est, el barranc del Palau a l’oest i la roca sobre la qual s’assenta el castell de Borriol al nord, de manera que el poblament es desenvolupa cap al sud, on es troba l’actual població.

Figura 1. Castell i Moreria de Borriol.

S'assenta en una zona amb molt de desnivell on aflora la roca calcària. El jaciment presenta les característiques típiques d’una població de muntanya, de manera que es resol el problema de l’espai construint cases de petites dimensions però de varies alçades, mentre el desnivell resta solucionat amb  l'alçat de murs d’aterrossament que de vegades constitueixen alhora els paraments de les cases. D'altra banda la problemàtica provocada per l’aigua de correntia es pal•lia amb murs de reforç, contraforts i un mur de contenció a la part superior que forma una sèquia per canalitzar l’aigua cap als barrancs o distribuir-la cap als aljubs.
Almenys des del segle XIV la Moreria es troba habitada com un barri més de la vila medieval de Borriol, on probablement es concentraria la població musulmana (tal i com indica la seua denominació) fins a la seua expulsió l’any 1609. A partir del segle XVIII retrobem indicis d’un poblament important. Des de mitjans dels segle XIX i fins i tot a principis del segle XX la zona es dedica fonamentalment a l’estabulació del ramat i poc a poc va abandonant-se.

2. El projecte de posada en valor.

El projecte de posada en valor de la Moreria de Borriol s’inicia l’any 2010 a partir del desig de l’Ajuntament de Borriol de conservar i donar a conéixer el jaciment.  Es tracta, per tant, d’un projecte de difusió de patrimoni però que es desenvolupa també en relació a altres dues vessants que creiem que són indestriables: la investigació i la conservació. Partint sempre de la necessitat de documentar i conéixer el monument mitjançant una investigació arqueològica acurada i seriosa, imprescindible tant per conservar i restaurar el conjunt arqueològic, com per a l’adequació del jaciment per a les visites, dotant-lo de uns nous usos que reverteixin en la seua conservació.

Des del primer moment es constitueix un equip de treball format per arqueòlegs, conservadors i altres professionals implicats, perquè som conscients de la importància de la cooperació multidisciplinària a l’hora de portar a terme un projecte d’aquestes característiques.

Una volta format l’equip de treball es porten a terme diverses reunions per poder establir una planificació dels treballs i uns principis bàsics per desenvolupar el projecte de posada en valor del jaciment. Com per exemple la mínima intervenció, reduir al mínim els afegits artificials i només intervenir quan siga estrictament necessari per qüestions de conservació, per tal d´afavorir la comprensió del monument per part del visitant o per obtenir un major coneixement sobre el jaciment arqueològic. La sostenibilitat és un dels nostres reptes. Per consegüent, les intervencions realitzades al jaciment suposaran la mínima degradació possible sobre el medi. En aquest sentit es prendran mesures com l'aprofitament del material extret de les excavacions (pedres, carreus, terra, etc.) per efectuar els treballs de consolidació. També cal tenir present la reversibilitat dels productes utilitzats així com dels afegits.

3. Investigació. Les excavacions arqueològiques.

Evidentment, no es pot posar en valor un jaciment si abans no ha sigut  investigat, per això al camp de l’arqueologia el principal mètode d’investigació és l’excavació. Per aquest motiu l’equip es planteja un pla de treball que no només es limita a les activitats de camp, sinó també al treball de laboratori i de gabinet.

Els treballs de camp tenen com a principals objectius delimitar el jaciment i conéixer el seu urbanisme, completar la seqüència d’ocupació i consolidar les estructures excavades a més de facilitar l’accés al públic a la zona excavada.

 443 borriol 01

Foto: Treballs d’excavació i restauració amb els alumnes del taller

La primera campanya d’excavació es porta a terme l’any 2010 gràcies a la col•laboració del Taller d’Ocupació de Borriol I. La intervenció té una durada aproximada de 6 mesos i consisteix en l’excavació en extensió d’un espai d’uns 250 m2 a la zona sud-est del jaciment i la realització d’un sondeig a la zona nord-oest.

Amb aquesta intervenció queda palesa la importància del jaciment i la potencialitat per fer-lo visitable, a més de la importància de l’estudi científic dels resultats per aportar noves dades al coneixement de la història de Borriol, sobretot tenint en compte l'escassesa de documentació escrita. Davant d’aquests fets, tant l’equip de treball com l’Ajuntament de Borriol  comprenem la necessitat de continuar desenvolupant el projecte de posada en valor del jaciment. En aquest moment la falta de mitjans econòmics per prosseguir amb les excavacions ens fa plantejar-nos una fase de documentació de les estructures que es troben a l’aire lliure, per la qual cosa es realitza un desbrossat de tota la superfície del jaciment, alhora que un control de la vegetació de la superfície excavada. Els treballs s’executen els mesos de setembre, octubre i novembre de l’any 2011, amb una subvenció del ENCORP per a la contractació d’operaris.

La segona fase d’intervenció arqueològica es porta a terme l’any 2012, amb la implicació de l’Ajuntament de Borriol i la Conselleria de Treball. En un moment de crisi generalitzada on les condicions econòmiques no son fàcils, és la creació d’un Taller d’Ocupació dedicat integrament a les intervencions arqueològiques a la Moreria allò que possibilita la intervenció. El Taller d’Ocupació Borriol II suposa l'aportació de tots els mitjans tècnics i humans necessaris per efectuar una segona campanya d’excavació. El taller està conformat per dotze alumnes, una arqueòloga monitora, una secretària, un director i compta amb el suport tècnic d’una restauradora. L'objectiu principal  és la formació dels alumnes en el camp de l’arqueologia i la restauració arqueològica, per la futura inserció al mercat laboral. A més de formar futurs treballadors en el propi projecte.

Els treballs de camp tenen una durada de 10 mesos, després de la formació teòrica dels alumnes que hi participen, i consisteixen en la consolidació de totes les estructures excavades i l’excavació en extensió de la zona situada al Sud-Oest de l’anterior. En concret es tracta d’una illa de cases adossades limitada per quatre carrers, a més d’una zona comunal de recollida d’aigua amb dos aljubs i una bassa.
Respecte al treball de laboratori, durant les campanyes d’excavació s'ha recuperat un elevat nombre de materials, sent clarament predominant el material ceràmic de cronologia contemporània. Es tracta, per una banda, de ceràmica d’ús domèstic que podem relacionar amb les produccions de les terrisseries més properes com poden ser Onda, Traiguera o La Vall d’Uixó, i per altra de ceràmica de taula amb peces procedents de Manises, Onda, Ribesalbes o l’Alcora.

També es documenta un conjunt relativament abundant de ceràmica del segle XVIII, tot i que també s’han recuperat algunes peces del segle XVII. Es tracta bàsicament de vaixella de luxe, sent les formes predominats els plats i les escudelles decorats en blau o daurat.

Les ceràmiques de cronologia medieval són menys abundants i amb un grau de fragmentació més elevat. Malgrat que la major part de les peces es concentren als segles XIV i XV, també hem pogut documentar algunes peces que podrien ser anteriors.

Tot seguit, s’ha documentat un reduït conjunt de ceràmiques realitzades a mà, entre les quals s’ha pogut constatar la presència d’alguns fragments amb la superfície brunyida, cordons amb impressions i algunes vores de recipients que es podrien adscriure de manera provisional a l’edat de bronze.

A banda del material ceràmic, també s’han recuperat alguns elements metàl•lics, generalment eines de ferro relacionades amb l’agricultura i la ramaderia, a més de monedes i ornaments personals de bronze. Els objectes de vidre presenten, a causa de les seues característiques físiques, un estat de conservació deficitari. Es tracta fonamentalment de botelles, copes i alguns elements d’ornamentació. Els materials d’origen petri són, principalment, morters i fragments de molins de mà.

Per últim, el treball de ganivet ha consistit en l’elaboració dels informes tècnics i de les memòries que descriuen tots els treballs realitzats a les diverses intervencions i que després serviran per aportar les dades necessàries per a la posada en valor del jaciment.

4. Els treballs de consolidació. La conservació del jaciment.

De manera simultània a les excavacions del jaciment, l’equip de treball ha elaborat un projecte de consolidació de les estructures i s'han realitzat els treballs pertinents.

443 borriol 02

Foto: La Moreria després de la intervenció amb el Taller d’Ocupació (2012)

En línies generals, l’estat de conservació de les estructures és regular. Però cal tenir present que hi ha moltes diferències entre unes estructures i unes altres, depenent fonamentalment del sistema de construcció, dels materials utilitzats i de la incidència dels agents d’alteració. La intervenció té com a objectiu l’eliminació o minimització dels productes d’alteració provocats pels agents de degradació.

Primerament s'efectuen els processos de neteja mecànica en la qual s'eliminen la vegetació, les restes de terra i altres elements que es troben sobre la superfície, amb l’ús de tisores de podar, paletes, paletines, graneres, etc. Posteriorment s'alça una capa de sacrifici sobre la superfície dels murs per evitar l’acció directa dels agents d’alteració i facilitar així la protecció, per a la qual cosa s'utilitzen les pedres del propi jaciment travades amb morter de calç. A més es tracten les pèrdues dels paraments dels murs amb pedres i morter de calç. En el cas del lluïts, es consoliden i s'aplica un bisellat de morter de calç per protegir-los.
Cal fer especial incidència al sistema utilitzat per a la protecció dels murs de tàpia, per als quals es construeixen unes caixes de fusta que encapsulen el mur original després de la consolidació amb la finalitat d’evitar la degradació.

Una altra feina imprescindible ha consistit en el condicionament de les zones exteriors dels departaments, per exemple el reforçament dels murs de pedra en sec dels carrers o la construcció de nous murs, especialment a la zona est, per evitar la degradació de la terra i la construcció d'una zona de pas per la circulació de les visites.

443 borriol 03

Foto: Un dels departaments del jaciment després de la consolidació

5. La publicació i difusió de les dades. Importància de la població local.

Una volta finalitzada l'excavació d’un jaciment i la consolidació de les estructures per garantir la conservació, tenim la responsabilitat d’oferir al ciutadà la possibilitat d’accedir d’una manera directa a aquest patrimoni. Una de les vies possibles per a poder acomplir amb aquesta responsabilitat és la creació d’un fons museístic. Aquest objectiu es planteja a llarg termini, però pensem que és indispensable donar a conèixer a la societat els resultats de la nostra investigació al llarg de tot el procés.

En aquest sentit l'equip de treball, des de les primeres intervencions, ha anat publicant els resultats de les campanyes d’excavació. L’any 2011 participem amb una comunicació a les XVI Jornades Culturals de la Plana del Arc. Recentment han sortit publicades les actes. L’any 2012 es publica un article en la revista local de la Botalària amb el títol La moreria de Borriol: resultats previs de la campanya d’excavació del 2010. Tot per apropar el jaciment tant als professionals com a la resta de la societat.

443 borriol 04

Foto: Visites guiades al jaciment

Per altra banda, pensem que per posar en valor el jaciment és imprescindible el recolzament de la població local i que la participació activa de la població deu incloure’s en les polítiques de conservació del patrimoni arqueològic. En aquest sentit s'han realitzat diverses activitats. Per una banda, s’han fet visites guiades amb els xiquets i xiquetes de l’escola de Borriol, a càrrec de diferents associacions com les persones grans o les mestresses, o aprofitant festes i diferents esdeveniments a la localitat. Aquestes visites s’han portar a terme tant en moments en què estava excavant-se el jaciment com en les èpoques en les quals no s’estava efectuant cap intervenció. L'objectiu és inculcar el respecte pel patrimoni arqueològic i per la importància de la seua conservació, a partir d'una realitat com és el jaciment de la moreria de Borriol, fonamental per conèixer la història del seu poble. A més s’han organitzat xerrades on s’han explicat els resultats de les diverses campanyes de treball.

L’any 2012, amb els alumnes del Taller d’Ocupació Borriol II, també s'han efectuat algunes activitats encaminades a la difusió dels treballs, com penjar a la pàgina web de l’ajuntament notícies, fotografies i articles. Igualment, s'ha organitzat una exposició per presentar els materials més destacables recuperats en les excavacions. També ha sigut elaborat un tríptic sobre el jaciment que s’ha distribuït entre la gent del poble i a les oficines de turisme.

6. Conclusions.

Els treballs portats a terme a la Moreria de Borriol han tingut l'objectiu de la posada en valor del  jaciment, per a la qual cosa ha sigut imprescindible la realització d'un pla de treball centrat en diferents vessants. De primer l'estudi científic, amb la recopilació de la informació històrica, geogràfica i arqueològica publicada sobre la zona. Després l’execució de diferents intervencions arqueològiques centrades en l’excavació i l'estudi dels materials recuperats, que ens han permès conéixer el teixit urbà del poblat i poder interpretar les estructures trobades, a més d’establir una seqüència cronològica. També s’han tingut presents les necessitats de conservació del jaciment, efectuant les accions necessàries regides pels criteris bàsics de mínima intervenció, reversibilitat, coherència visual etc. I per últim la divulgació dels resultats, mitjançant la realització de jornades de portes obertes per part de diferents entitats locals, com són l'escola o les associacions,  visites guiades i xerrades.

443 borriol 05

Foto: Castell i Moreria de Borriol

Creiem que, per a la conservació d'un jaciment arqueològic, tan important com els treballs científics i de conservació és la valoració per part de la ciutadania. Per aquest motiu, aquesta fase ha sigut tan important com la resta. Cal destacar l'estima, per part de la població, de la Moreria, doncs encara està present en la memòria com una zona habitada pels seus avantpassats, especialment per a les persones grans, presents en moltes de les activitats que hem realitzat.

En resum, des de l’any 2010 fins a l’actualitat hem anat desenvolupant el projecte de posada en valor del jaciment gràcies a l’interés i suport de l’Ajuntament de Borriol. Però encara ens queda molta feina per davant i la situació econòmica actual suposa una gran dificultat per a l’obtenció de recursos. Continuem comptant amb el recolzament de l’Ajuntament però serà necessari buscar en el futur noves vies de finançament per poder realitzar noves campanyes d’excavació, consolidar les estructures, disposar de panells d’informació, etc. En aquest sentit pensem que el compromís i la participació de la població local és fonamental per portar a terme el projecte, i per aquest motiu és imprescindible realitzar activitats de difusió amb l'objectiu de promoure aquesta participació.

7. Bibliografia.

ALLEPUZ, X. 2003: Des de la prehistòria fins al Mon Ibèric. Borriol Vol. I. Castelló, 249-250.
ARQUER, N. VICIACH, A. 2012: La moreria de Borriol: resultats previs de la campanya d’excavació del 2010. Botalària, Segona època, 03. 18-20.
ARQUER, N. VICIACH, A. 2012: Avanç dels resultats de la campanya d’excavació del 2010 a la moreria de Borriol (Plana Alta). XVI Jornades Culturals de la Plana del Arc (Octubre 2011). Borriol.
BABILONI, S. 1984: Borriol, en el umbral de la Plana. Boletín de la Sociedad Castellonenca de Cultura, Castelló, 94.
Gil-MASCARELL, J.; FONT, F 2008: Pla Director del Castell de Borriol i la Moreria. Inèdit.
SELMA, S. 2009: Borriol en l’època islàmica. Borriol Vol .II. Castelló, 23-43.

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar

Monografies Memòria Viva

Monografies Memòria Viva reuneix aquelles recerques sorgides en el marc de Patrimoni-PEU que analitzen en profunditat aspectes dels pilars temàtics del projecte.

MV1 MV1
Descarrega Monografia MV2 Vore Monografia MV1 en Isuu
Descarrega Monografia MV1