Les Publicacions de Patrimoni - PEU

Les publicacions de Patrimoni-PEU s'articulen al voltant de tres eixos principals: la definició i actualització del concepte de patrimoni cultural, la seua socialització (educació patrimonial i interpretació del patrimoni) i la cerca de xarxes i models d'intercanvi i generació de coneixement, pràctica i experiència al voltant del patrimoni (les comunitats patrimonials).

Memòria Viva

Memória Viva es la revista anual de Patrimoni-PEU i s'estructura en tres parts ben diferenciades: projectes i experiències dels Grups Locals (Comunitats Patrimonials), invitacions i col·laboracions d'especialistes que participen en les nostres jornades i activitats i, finalment, autors i autores que presenten les seues propostes a la convocatòria anual d'articles.

Consulta Memòria Viva PDF

memoria viva09 val memoria viva11 val memoria viva10 val
Vore MV12 en Isuu
Descarrega MV12
Vore MV11 en Isuu
Descarrega MV11
Vore MV10 en Isuu
Descarrega MV10

Números Anteriors

Memòria Viva 09. Vore Mv09 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 08. Vore Mv08 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 07. Vore Mv07 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 06. Vore Mv06 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 05. Vore Mv05 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 04. Vore Mv04 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 03. Vore Mv03 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 02. Vore Mv02 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 01. Vore Mv01 en ISUU. Descàrrega PDF

mv05-01. Patrimoni, un projecte de xarxa participativa al voltant del patrimoni cultural

Escrit per Ángel Portolés Górriz on . Posted in Memòria Viva

El projecte Patrimoni és un procés col•lectiu de revalorització del patrimoni cultural i dinamització ciutadana en entorns rurals.

Es tracta d’una iniciativa del Programa d'Extensió Universitària que pretén fer visible el patrimoni cultural, el seu valor i les possibilitats que té com a recurs per a la societat per formar una ciutadania crítica i responsable amb el seu patrimoni, compromesa amb el seu rescat, protecció, defensa i difusió.

Aquest projecte arranca de l’experiència que en aquests últims anys han aportat els cursos de catalogació del patrimoni cultural que s’han realitzat en el marc del PEU i de la seua capacitat per a prolongar-se en el temps per mitjà del compromís dels seus participants en la realització de projectes de recuperació i catalogació patrimonial a escala municipal de béns locals relacionats amb la història oral, les tradicions, l’arquitectura rural o la fotografia antiga.

1. El marc del projecte

La província de Castelló s’articula i es defineix, tant política com administrativament,  per una marcada dicotomia entre el litoral i el seu interior. Aquesta diferència, que per a la província de Castelló és especialment brutal, està reforçada per una històrica política d’acumulació de serveis i recursos socials i econòmics a la costa enfront de les poblacions de l’interior, a poc a poc més aïllades i allunyades per una xarxa de carreteres deficient i en un estat de conservació insuficient. Aquesta política ha afavorit un progressiu despoblament de l’interior cap a la costa.

L’interior de Castelló és molt muntanyenc i es troba esquitxat de nuclis urbans amb una població que ronda els 85.000 habitants repartits per 122 pobles. Darrere d’aquestes xifres ens trobem un ampli mosaic de realitats socials, econòmiques, culturals, polítiques i lingüístiques que exigeix, de l’investigador i el participant, el seu coneixement com a fonament perquè la intervenció en el territori siga possible i eficaç.

I és en aquest marc, l’interior de la província de Castelló, on treballa la Universitat Jaume I i el Programa d’Extensió Universitària; un projecte dirigit a aquestes poblacions i a totes aquelles persones que presenten una determinada inquietud o sensibilitat cap a continguts culturals. Un projecte gràcies al qual la cultura i l’accés a continguts i productes culturals i socials es trasllada al territori mitjançant una valuosa xarxa tècnica local constituïda per quatre perfils molt definits: AEDL, tècnics de cultura, docents d’educació per a adults i treballadors socials, que conjuntament amb el PEU planifiquen estratègicament la formació i les activitats culturals als seus pobles i en relació a les poblacions pròximes.

Dins del PEU, un dels seus projectes és Patrimoni, que treballa amb grups interessats a conèixer i donar a conèixer el seu patrimoni cultural com a recurs d’apoderament, de visualització interna i externa i de reforç de la seua identitat cultural.

2. A qui es dirigeix?

Patrimoni es dirigeix a tots aquells que han realitzat algun tipus de formació sobre patrimoni en el marc del Programa d’Extensió Universitària i desitgen posar en pràctica els continguts teòrics apresos. Al costat d’aquest perfil de població, aquest projecte es dirigeix, a més, a aquells grups actius que ja exerceixen activitats culturals en els seus municipis i que, a pesar de no conèixer l’oferta de formació del PEU, hi podrien estar interessats a conèixer i interaccionar amb els grups de Patrimoni.

Com a programa obert, que s’adapta a les necessitats formatives del participant, aquest projecte es recolza en un ampli grup de professionals format per tècnics especialistes i docents que participen en el programa tant directament (amb la impartició de cursos) com indirectament (per mitjà d’assessoraments puntuals, tutories, consultes, etc.).

434 patrimoni 01

Foto: “Visita tècnica a Sant Pau d'Albocàsser. Imatge de F. García”

3. Què ofereix Patrimoni?

Patrimoni està obert a la societat en general i a les seues necessitats. El projecte ofereix, mitjançant el PEU, un espai de consulta i assessorament als tècnics, associacions i grups en el territori en temes relacionats amb el patrimoni cultural, el seu coneixement, interpretació i difusió.

Per al seu destinatari directe, format per grups locals, associats o no, interessats a conèixer i donar a conèixer el seu patrimoni cultural i que el consideren com a recurs de desenvolupament social, cultural i econòmic,  Patrimoni ofereix un espai de trobada, formació, consulta i assessorament en temes relacionats amb el patrimoni cultural, el seu coneixement, interpretació i difusió.

Com a laboratori, Patrimoni ofereix una estructura horitzontal en la que les persones participants, en un pla d’igualtat, puguen proposar, planificar i desenvolupar-hi accions comuns intergrupals i interlocals, basades en la reflexió i l’anàlisi del patrimoni cultural i les seues possibilitats.

Pel que fa als grups i la seua consideració interna i externa, Patrimoni ofereix una oportunitat per a afavorir l’apoderament dels grups locals perquè puguen visibilitzar-se positivament i ser reconeguts als seus municipis i que les seues accions siguen seguides, reben suport i les compartisquen tots els seus veïns i veïnes.

434 patrimoni 02
“Visita tècnica als Molins Hidràulics d'Ares del Maestrat. Imatge de F. García”


4. Com ho fem?

Amb una metodologia basada en la dinamització dels grups participants per a definir punts d’intercanvi i debat en els quals puguen formar-se, ampliar coneixements, plantejar iniciatives i resoldre problemàtiques al voltant del patrimoni cultural, la participació i el treball en grup.

Amb la intenció de posar en valor el patrimoni cultural com a recurs per al desenvolupament rural del territori, Patrimoni està format per una xarxa de grups locals amb projectes reals d’aproximació, interpretació i difusió. Aquests grups interactuen activament entre ells per tal de afinar i millorar cascuna de les activitats que planifiquen en els seus municipis.

Els grups de Patrimoni
Patrimoni s’articula a partir dels seus grups. Una vegada la formació ha acabat, els participants es plantegen la possibilitat de continuar amb un projecte real de catalogació o interpretació del patrimoni cultural. És en aquest moment quan sol•liciten la seua admissió al projecte com a grup de Patrimoni. Aquest pas és fonamental per a demanar l’acompanyament d’un tutor que preste el seu suport al seu projecte i al grup en les tasques d’organització, planificació, desenvolupament, execució i avaluació del projecte.

Patrimoni està actualment format per 13 projectes que treballen temes de recuperació i difusió del seu patrimoni cultural local. Juntament amb aquests, Patrimoni compta amb gent interessada que participa al projecte i a les seues activitats. Tot i que encara no s’han definit com a “grups oficials” el seu paper i la seua contribució al desenvolupament del projecte es clau.

Els grups de Patrimoni (juny 2013)

434 patrimoni 03
“Els grups de Patrimoni (juny 2013)”

Població     Comarca
Cirat    Alt Millars
Costur    L’Alcalatén
Culla    Alt Maestrat
Montán    Alt Millars
Mas de Noguera (Caudiel)    Alt Palància
 Sant Rafel del Riu / Barri Castell (Ulldecona)     Baix Maestrat / Montsià
Sot de Ferrer    Alt Palància
Suera    Plana Baixa
Teresa    Alt Palància
Vilafranca    Alt Maestrat
Vilanova d’Alcolea    La Plana Alta
Viver    Alt Palància
Xodos    L’Alcalatén


5. La construcció del projecte: Els tres pilars

Patrimoni va ser fruït de la necessitat demandada per un d’aquests xicotets pobles de l’interior castellonenc – Olocau del Rey – per a realitzar algun tipus de formació per poder aproximar-se i conèixer millor el seu patrimoni cultural local, la seua importància i el seu potencial com a dinamitzador, no només de la seua Associació Cultural sinó de tot el poble. Juntament amb la formació, els altres dos pilars que sustenten Patrimoni són les tutories de projectes i la articulació del projecte amb una estructura en xarxa.

La formació
La formació és un dels pilars fonamentals de Patrimoni. Una formació participativa que va del general al particular i que ofereix als interessats la possibilitat d’anar progressivament especialitzant-se. Per tal d’apropar a les persones  interessades al patrimoni cultural i a la seua complexitat i riquesa, l’eina que utilitzem és el catàleg patrimonial, distingint diverses fitxes en funció d’una classificació bàsica del patrimoni: immoble, objecte tradicional, material gràfic i patrimoni oral – immaterial.

434 patrimoni 04
“Taller de catalogació a Xodos”

La clau d’aquesta formació és la metodologia utilitzada, basada en el seu caràcter pràctic i en la implicació de l’alumne per transformar-lo en participant. Aquest procés, per al que podríem gastar el concepte bastant conegut d’apoderament, és real en Patrimoni i es reforça tant a nivell de grup com individual ja que cadascuna de les accions i pràctiques proposades a la formació, busca que tots i cada un dels participants aporten el seu treball, la seua opinió i la seua experiència. Reforçant la vessant pràctica i real d’aquesta formació, es fan servir exemples de la seua població i es cataloguen béns patrimonials locals (tradicions i festes, edificis, etcètera ) i particulars (fotografies, objectes etnològics).

Les tutories de projectes
Una vegada finalitzada la part de formació, el grup de participants sol•liciten al projecte Patrimoni la possibilitat de continuar amb la catalogació que havien començat al curs i completar-la fins articular un projecte cultural d’interpretació i visualització del patrimoni cultural.

Les tutories de projectes recolzen als grups perquè pugen desenvolupar els seus projectes. Els tutors acompanyen. Animen. Són figures representants de la Universitat en el territori i proporcionen als grups legitimitat en el seu treball intern i consideració, suport i visibilitat a nivell extern, davant, per exemple, el seu ajuntament. Els tutors  ofereixen consell i metodologia per dur a terme el projecte. Planifiquen amb el grup la millor manera de implicar a la població. Mesuren les capacitats per proporcionar l’envergadura del projecte abans que el sobreesforç i l’esgotament siga perillós per a la seua continuïtat.

En el cas d’Olocau, primera població en quasi tot respecte a Patrimoni i fonamental per l’estructuració del projecte i les seues necessitats, les tutories i la planificació estratègica van servir per preparar tota una sèrie d’iniciatives per a donar a conèixer el treball del grup i per a sumar la major quantitat de suports per part dels veïns i veïnes d’Olocau, no només en la part de treball de catalogació i documentació d’objectes, fotografies, etcètera, també en la part del treball de muntatge, organització i preparació de l’espai o en el trasllat i recollida dels bens seleccionats per a la mostra.

Una estructura en xarxa
Patrimoni ofereix als grups locals tot un conjunt de recursos i eines per apropar-se, d’una manera científica i rigorosa, al patrimoni cultural i al conjunt de característiques, problemàtiques i valors que el defineixen. Però, no es tracta només de l’accés a una formació especialitzada i pràctica i al desenvolupament dels projectes al territori mitjançant l’assessorament dels tutors, la tercera pota del projecte, el tercer pilar es la creació , manteniment i reforç d’estructures en xarxa que possibiliten l’intercanvi, el debat i la planificació conjunta entre els grups.

434 patrimoni 05
“VII Jornada d'Investigació del Patrimoni Cultural (juliol 2012)”

El desenvolupament d’un context comú es l’essència del projecte Patrimoni. La culminació del procés que es va iniciar amb la demanda d’una sèrie de persones interessades d’una formació per conèixer i difondre el seu patrimoni cultural a nivell intern i extern, s’enriqueix amb la exigència dels grups per elaborar  punts d’unió, espais on poder compartir experiències però també espais on formar-se i on poder continuar amb els seus itineraris. Aquesta demanda suposa el punt definitiu de maduració del projecte i va constituir un punt i a banda pel que fa a l’organització i planificació de Patrimoni dins de l’organigrama del Programa d’Extensió Universitària per la seua representativitat i singularitat i va ficar en relleu la necessitat de reforçar el treball que s’estava fent de seguiment del projecte amb la definició de una nova figura, el coordinador,  com a facilitador, punt de intercomunicació entre els grups, canalitzador de les demandes e iniciatives propostes, mantenidor dels recursos de difusió i punt de trobada entre els grups, el territori i la Universitat Jaume I.

La definició de la xarxa d’intercanvi i participació es cimenta en quatre recursos: la Jornada anual de catalogadors, la programació de visites tècniques, el web del projecte i la revista Memòria Viva.

La jornada anual d’Investigació del Patrimoni Cultural és el resultat de la demanda dels grups per definir un espai de trobada on poder realitzar una formació conjunta que tracte temes de gestió i patrimoni cultural i d’un espai per a la visualització dels projectes i de la seua evolució. En el marc de les jornades es reserva un temps per l’assemblea del projecte. Aquesta activitat permet la realització d’una reunió anual dels grups on es planteja l’evolució del projecte, la planificació del calendari anual de trobades i activitats conjuntes i on es polsa l’estat dels grups, les seues necessitats, mancances, etc. en veu alta perquè la resta puga opinar, ajudar, completar.

434 patrimoni 06
“Visita tècnica a la Vega del Moll (Morella). Maig 2013”
    
Les Visites Tècniques es planifiquen entre tots i es tracta de la realització de visites al territori per conèixer millor un determinat aspecte, bé patrimonial, etcètera. En els darrers anys, les visites tècniques de Patrimoni completen la ponència marc de les jornades anuals. En aquestes, el ponent ofereix la possibilitat de vore in situ l’objecte del seu treball. Com a exemple, les visites tècniques han sigut a les oliveres mil•lenàries del nord de la província de Castelló, a la xarxa de molins fariners hidràulics d’Ares del Maestrat o a uns itineraris per vore tipologies de construccions tradicionals urbanes i no urbanes. Dins de la planificació general, Patrimoni programa dos visites tècniques anuals; una a la primavera i una segona a la tardor.

El web del projecte es tracta, per la seua immediatesa i contínues actualitzacions, del principal canal de difusió del projecte. Els grups aporten les seues notícies i es publiquen juntament amb l’evolució del projecte i les activitats plantejades. A més de les notícies, el web té una completa galeria d’imatges on es documenten les activitats internes i externes i una secció d’enllaços. Les actualitzacions són enviades a les llistes de distribució del projecte i reforçades amb els webs generals del PEU i amb el twitter del coordinador

Per últim, Patrimoni publica anualment una revista, Memòria Viva, que recull els articles i les col•laboracions dels grups i es completa amb les intervencions de reconeguts experts en patrimoni i cultura.

6. Avaluació del projecte

Una part fonamental del projecte Patrimoni es la seua avaluació. A cada una de les activitats planificades (tallers, cursos, tutories, jornades i visites) s’inclou una part d’avaluació realitzada mitjançant un qüestionari en el qual anònimament, es puntua la qualitat  i el grau de satisfacció de l’activitat i del projecte. Aquesta avaluació s’envia a l’usuari, al tècnic local i al formador i es buida al Programa d’Extensió Universitària per lo qual cosa podríem dir que aquesta seria una avaluació externa a Patrimoni que permet al projecte reforçar la transparència de cada un dels resultats obtinguts i de cadascuna de les activitats realitzades.

Juntament amb aquesta avaluació del PEU, Patrimoni compta amb els seus mitjans per tal d’avaluar el projecte i ho fa d’un manera directa, assembleària, horitzontal en la que els grups poden expressar la seua opinió i proposar les millores i puntualitzacions que consideren. Aquesta avaluació té el seu lloc a cadascuna de les activitats del projecte i, sobre tot, a la Jornada de catalogadors, lloc i moment on es programa una assemblea dels grups per tal d’avaluar el seu treball, el seus projectes i Patrimoni.

En tercer lloc, Patrimoni compta amb un doble seguiment fet mitjançant cridades telefòniques als membres dels grups per tal de polsar l’estat immediat del grup i del projecte i, per reforçar la visió externa, amb la programació periòdica de reunions amb el coordinador general del Programa d’Extensió Universitària i amb tot un llistat de  col•laboradors  del projecte o cogestors d’aquest.

434 patrimoni 07
“Foto de grup. Visita tècnica a Ares. Maig 2013”

En definitiva, Patrimoni l’avaluem i actualitzem constantment i intentem, en la mesura de les nostres possibilitats, adaptar el projecte als continus canvis i reptes que ens plantegen els grups, els interessats, els col•laboradors, l’actualitat, el territori, etcètera.

7. En conclusió

Entenem el Patrimoni com totes i cadascuna de les conexions culturals entre l’èsser humà i el territori. La seua riquesa, diversitat i amplitud és fruït d’aquesta interconnexió i conseqüència del mon relacional que habitem.

Patrimoni és un projecte que pretén desenvolupar una xarxa horitzontal de participació real. Pretén apoderar la ciutadania perquè puga desenvolupar-se individual i col•lectivament com a éssers responsables i crítics amb la realitat que els rodeja. Pretén possibilitar el sorgiment de processos al territori i que aquests recolzen altres processos iniciats al territori i que tots junts treballen en una xarxa de coneixement col•laborativa.

En el moment actual, Patrimoni no és aliè a la complicada situació política, econòmica i social en què ens trobem i treballem perquè la presència, evolució i creixement del projecte no minve davant les retallades i la reorganització econòmica de l’ens públic. En aquest sentit i direcció, tant el Programa d’Extensió Universitària en general, com el projecte Patrimoni en particular, lluiten per donar a conèixer el projecte i perquè les relacions i col•laboracions tècniques dels darrers anys s’enforteixen i donen un pas més cap al compromís, la participació i la implicació. En aquest sentit i direcció, el passat 10 de febrer, l’empresa ARSIPE, Gestión del Patrimonio Cultural S.L. va signar un conveni de col•laboració empresarial amb la Universitat Jaume I per a assumir una part del pressupost anual del projecte, en concret, el corresponent  al pagament dels professionals i docents que realitzen la formació a les visites tècniques i a la jornada anual d’Investigació del Patrimoni Cultural, que en 2013, seran les vuitenes.

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar

Monografies Memòria Viva

Monografies Memòria Viva reuneix aquelles recerques sorgides en el marc de Patrimoni-PEU que analitzen en profunditat aspectes dels pilars temàtics del projecte.

MV1 MV1
Descarrega Monografia MV2 Vore Monografia MV1 en Isuu
Descarrega Monografia MV1